Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 


E-mail: socijalniradguca@gmail.com
Web: www.csrlucani.rs 

 

 

Конкурс за избор Директора Центра за социјални рад

01.09.2021. године је објављен Конкурс за избор Директора Центра за социјални рад општине Лучани у Гучи, на мандатни период од 4 године. Конкурс је отворен 15 дана. Услови Конкурса:

Кандидат треба, поред општих, законом предвиђених услова, да испуњава и следеће услове:

- Да је држављанин Републике Србије

- Да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно основне студије у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник

- Да има најмање 5 година радног искуства у струци

- Да поседује организаторске способности

- Да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак

Кандидат мора, уз прописану документацију, поднети предлог Програма рада за мандатни период на који се избор врши.