Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 


E-mail: socijalniradguca@gmail.com
Web: www.csrlucani.rs 

 

 

Конкурс - Водитељ случаја

ВОДИТЕЉ СЛУЧАЈА – 1 извршилац

На неодређено време

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је стекао високо образовање на студијама другог степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.9.2005. год. (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на студијама првог степена (по пропису који уређује високо образовање, до 10.9.2005. год.) у трајању од најмање четири године струке дипломирани социјални радник, да није правноснажно осуђен за кривично дело из групе кривичних дела против живота и тела, против слобода и права човека и грађанина, против права по основу рада, против части и угледа, против полне слободе, против брака и породице, против службене дужности, као и против уставног уређења и безбедности Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: радну биографију; фотокопију личне карте, односно очитане податке са електронске личне карте; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци од дана објављивања огласа); оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању горе наведе струке; уверење да није осуђиван. Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији. Предност ће имати кандидати који су обучени за рад у софтверу СОЗИС. Изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и уверење да се против кандидата не води кривични поступак за кривична дела која га чине неподобним за обављање послова водитеља случаја. Рок за подношење пријава је 8 дана од од дана објављивања огласа у листу „Послови”, на огласној табли и интернет страници Центра за социјални рад општине Лучани у Гучи. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса подносе се у затвореним ковертама на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за водитеља случаја – рад на неодређено време”. Напомена: неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ВД Д И Р Е К Т О Р

Наташа Комерички, дипл. психолог